Cíl projektu je totožný s cílem prioritní osy 4 a souvisí se zvyšováním úrovně spolupráce mezi institucemi a komunitami v příhraničním regionu. strona2Tato spolupráce se v případě tohoto projektu týká rozvoje turistiky v polsko-českém příhraničí a integrace institucí a společností, které se angažují v těchto aktivitách. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích cílů, mimo jiné:

  • Vytvoření a rozvoj přeshraniční sítě spolupráce podnikatelů, lokálních samospráv a jejich jednotek, hospodářských a nevládních organizací pracujících ve prospěch turistiky.
  • Vytvoření platformy trvalého porozumění mezi podnikateli v oblasti turistiky, organizacemi v turistické branži, úřady a organizacemi umožňujícími integraci jednotlivých zájmových skupin pracujících pro rozvoj turistiky v příhraničí.
  • Uspořádání cyklu debat a konferencí, konajících se na obou stranách hranice, spojených s praktickými workshopy a propagací cestovního ruchu v příhraničí.
  • Jmenování Rady pro rozvoj turistiky v příhraničí.
  • Zhodnocení fungování sektoru turistických služeb v polsko-českém příhraničí.
  • Zhodnocení konkurenceschopnosti sektoru služeb v oblasi turistiky v polsko-českém příhraničí v mezinárodním kontextu.
  • Vypracování schématu pro utváření budoucí politiky cestovního ruchu v příhraničí, vytyčení směru rozvoje turistiky v příhraničí pro nadcházející léta a příprava programových doporučení.
  • Diskuze o výzvách, kterým musí polsko-česká turistka čelit v globálním kontextu.

 

Definování určujících faktorů konkurenceschopnosti ekonomického odvětví cestovního ruchu:inovace, atraktivita, jakost služeb a turistických projektů, organizační strukura sektorů, jiné faktory a korelace vývoje turistického sektoru s vládními programy rozvoje cestovního ruchu v Polsku a ČR, s přeshraničními programy, s programy krajů, obcí, měst, samospráv a turistických organizací.